Profil

Profil

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Kompleksowe projektowanie budownictwa lądowego:
  zagospodarowanie terenu, projekty architektoniczne, wnętrza,
  obiekty małej architektury, konstrukcji budowlanych,
  projekty instalacji i sieci zewnętrznych i wewnętrznych,
  źródeł ciepła, terenów zieleni, projekty drogowe, nadzór autorski;

 • Usługi geodezyjne: obsługa geodezyjna inwestycji,
  sporządzanie map do celów projektowych,
  inwentaryzacja obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia podziemnego,
  podziały gruntów, rozgraniczanie nieruchomości;

 • Obsługa inwestorska: generalna realizacja inwestycji, inwestorstwo zastępcze;

 • Doradztwo i specjalistyczne usługi techniczne: opinie i ekspertyzy, kosztorysowanie,
  studia przedprojektowe, pomoc inwestycyjna, ocena oddziaływania na środowisko,
  uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej, autoryzacja i weryfikacja projektów zagranicznych